lydia kimman

 

de dertiende maan

praktijk

   

LYMAR 2015

workshops


publicaties:

kookschriftjes oervoeding 

reisgids voor de handpalm 

natuurgeneeskunde lid VNT 83.012/KAB/RBCZ/SCAG


holistische therapie

coaching


home organiserO ER-eetcafé

catering en

chocoladedromen

telefoon: 030-2993092

email: lydia.kimman@xs4all.nl

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving.

Jaren geleden ben ik begonnen met het versturen van mailings aan veel mensen. Jij zit daar misschien ook bij. Zonder jouw toestemming mag ik je vanaf dat moment niet meer e-mailen over mijn workshops en LYMAR-activiteiten. Mocht je geen mailing van me willen ontvangen laat me dat dan weten…..


Bijgaand staat een (verplicht) privacy reglement waarin staat welke gegevens ik van jou gebruik en wie dat zouden kunnen inzien.


Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met

persoonsgegevens:


1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als

zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.


2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar,

gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer

zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een

chronische ziekte heeft).


3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch

beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.


5. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige cliënten tussen

12 en 16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben

medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het

dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat

een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de

uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt.

Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking

van de geheimhouding.